Newsletter

Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00

Telefon:32 616 26 02

Napisz do nas!
TEKART
REGULAMIN
 
 1. Właścicielem serwisu internetowego osobisteupominki.pl jest TEKART Tomasz Krupiński z siedzibą w Jaworznie przy ul. Śląskiej 3, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Jaworzno.


2. Wszystkie prawa autorskie nazw produktów i ich zdjęć należą do serwisu osobisteupominki.pl. Ich kopiowanie, rozpowszechnianie i użyczanie może nastąpić jedynie za zgodą właściciela praw.

3. Korzystanie z serwisu osobisteupominki.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu i warunków dostawy.

I. Zasada działania serwisu

1. Serwis osobiste upominki zajmuje się produkcją upominków, gadżetów i usługami na zamówienie.

2. Zamawiając dany produkt, Kupujący musi tuż po złożeniu zamówienia przesłać pod wskazany adres mailowy zdjęcie, tekst lub inny materiał źródłowy, na podstawie którego ma być wykonana personalizacja produktu lub usługa.

3. W serwisie osobisteupominki.pl obowiązuje jedna forma płatności - przedpłata na konto.
Nasz numer konta:
ING Bank Śląski 16 1050 1302 1000 0090 7363 4033. Każdy produkt jest robiony indywidualnie na zamówienie i jako taki nie nadaje się do kolejnej obróbki oraz nie podlega prawu zwrotu do 10 dni.

4. Każdorazowo przed produkcją wysyłamy do Kupującego projekt nadruku do ostatecznej akceptacji.

5. Na pisemne życzenie Kupującego możemy odstąpić od akceptacji projektu przed produkcją.

II. Zasady zamawiania

 1. Decydując się na zakup produktu z serwisu osobisteupominki.pl Kupujący jest zobligowany do posiadania praw do materiałów źródłowych nadesłanych firmie Fotowidzenie.pl do wykorzystania w ostatecznym projekcie nadruku na wybranym produkcie.

2. Zamówienia na produkty można składać przy pomocy internetowego serwisu osobisteupominki.pl 24h/dobę oraz telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Dane kontaktowe są umieszczone w zakładce „KONTAKT”.

3. Realizacja każdego zamówienia nastąpi w terminie wskazanym każdorazowo na stronie produktu.

4. Termin realizacji od złożonych zamówień liczony jest od momentu zarejestrowania wpłaty na koncie sklepu osobisteupominki.pl. Od wpłat zarejestrowanych w dni powszednie zarejestrowanych po godz. 15.00, a także w soboty oraz w niedziele i święta, liczony jest od kolejnego dnia roboczego. Termin realizacji może zostać wydłużony o czas akceptacji projektu przez Kupującego.

5. W przypadku większych zamówień serwis osobisteupominki.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu oczekiwania na produkt (po uprzednim poinformowaniu Kupującego drogą e-mail lub telefonicznie).

6. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego/komórkowego lub adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia, lub/i dokonanie akceptacji projektu.

7. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Kupującym i potwierdzenia zamówienia oraz zamówienia nieopłacone nie będą realizowane.

8. Formularz zamówienia powinien mieć wypełnione wszystkie wymagane pola.

9. Serwis osobisteupominki.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień o treści i formie zakazanych prawem polskim. Podejmując decyzję o odmowie przyjęcia zlecenia do realizacji, serwis osobisteupominki.pl rozważy w szczególności, czy zlecenie nie zawiera treści obelżywych, zniesławiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste osób trzecich, czy zlecenie nie narusza praw autorskich i im pokrewnych oraz czy zlecenie nie jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia.

10. Wszystkie zmiany cen produktów będą niezwłocznie aktualizowane na stronie osobisteupominki.pl.

11. Serwis osobisteupominki.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.

12. Ceny towarów znajdujących się w serwisie osobisteupominki.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

13. Serwis osobisteupominki.pl wystawia paragon lub faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym podczas składania zamówienia i podać dane firmy. W przeciwnym wypadku wystawiane są dokumenty potwierdzające transakcje sprzedaży.
 
III. Wysyłka i zapłata
 
1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka priorytetowa) lub firmy kurierskiej. Możliwy jest również odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy.
 
2. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień, lub inny adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

3. Serwis osobisteupominki.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia przesyłek wynikające z przyczyn Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.


IV. Prawo odstąpienia od umowy


1. Zamawiający, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkami, o których mowa w pkt. 4 .

2. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca dokona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrotu dokonanych przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

 

3. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku umów:

1)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2)  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7)  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8)  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;
12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

V. Reklamacje

1. Reklamacje z tytułu nienależycie wykonanej usługi będą rozpatrywane w oparciu o istniejące zapisy prawa.

2. Koszty wysyłki reklamowanych produktów do siedziby sklepu OsobisteUpominki.pl pokrywa Kupujący, po uprzednim wyjaśnieniu mailowym przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru w trakcie wysyłki będą rozpatrywane:
a) w przypadku Poczty Polskiej po dostarczeniu do serwisu osobisteupominki.pl dokumentacji zdjęciowej zniszczonego towaru

b) w przypadku przesyłki kurierskiej po dostarczeniu do serwisu osobisteupominki.pl  protokołu szkody sporządzonego w obecności dostarczyciela.

VI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i sporów

1. Szczegółowe informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i sporów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymiUrzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i sporów poprzez:
  • zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej
  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą
  • uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
  • platformę ODR dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/VII. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie w serwisie osobisteupominki.pl, Klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez TEKART - Tomasz Krupiński, ul. Śląska 3, 43-600 Jaworzno, w celu realizacji zamówienia, obsługi ewentualnych reklamacji oraz ułatwienia dokonywania kolejnych zakupów i korzystania z promocji sprzedawcy. 

2. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub usunięcia z bazy danych.

VIII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).