Newsletter

Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00

Telefon:32 616 26 02

Napisz do nas!
TEKART

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności
z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,
celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede
wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w zależności od tego, czy
zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.


1) Administrator danych osobowych.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe,
jest firma TEKART Tomasz Krupiński z siedzibą w Jaworznie przy ul. Śląskiej 3, wpisane do
ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Jaworzno.
Kontakt z administratorem:
adres e-mail: biuro@tekart.com.pl,
adres pocztowy: TEKART Tomasz Krupiński, ul. Śląska 3, Jaworzno.


2) Pozyskane dane osobowe.

Firma TEKART przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu, dane
pozyskane od Pani/Pana podczas składania zapytania, a także później, w związku z realizacją złożonego
przez Panią/Pana zamówienia oraz informacje pozyskane w drodze indywidualnych akcji emailowych.


3) Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez TEKART?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność
przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
lub przez stronę trzecią oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy..
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji złożonych zleceń:
• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji;
• obsługi zgłoszeń, które są do nas kierowane (np. przez formularz kontaktowy);
• kontaktowania się, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych
i rachunkowych.
Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej:
• monitorowanie Pani/Pana aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np.
wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Pani/Pana aktywnością na stronie www.tekart.pl;
• dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Pani/Pana treściami;
• prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego;
• kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą - przez e-mail
oraz telefon;
• zapewnienie obsługi usług płatniczych;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia
przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Jeśli jest na to zgoda, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam
sposób jak została wyrażona lub skontaktować sie z Administratorem. Będziemy przetwarzać Pani/Pana
dane osobowe dopóki nie zostanie wycofana zgoda.


4) Czy konieczne jest podanie nam swoich danych osobowych?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc realizować zamówienie
a tym samym świadczyć Ci usługę:
• adres e-mail lub telefon,
• informację o firmie i jej adresie (dane do faktury).
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych
np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest
dobrowolne.


5) Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
• sprostowania oraz usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
• przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
• niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
• wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@tekart.com.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Śląska 3, 43-600 Jaworzno


6) Udostępnianie danych osobowych?

Administrator wykorzystuje Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzania kampanii reklamowych swoich
produktów, jak też udostępnia dane podwykonawcom np. firmie księgowej, firmie informatycznej oraz
uprawnionym instytucjom, gdy wymagają tego przepisy prawa.


7) Czas przechowywania danych osobowych?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas realizacji Pani/Pana zamówienia, a także po jej zakończeniu
w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem zamówienia,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania zamówienia.
Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Panią/
Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów
dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym
TEKART zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania
spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


8) Automatyczne przetwarzanie danych osobowych (w tym poprzez profilowanie).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).


9) Ochrona Danych Osobowych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami